Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013 Ny felles arkitektorganisasjon 2012-2016

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  Samarbeid om ny felles arkitektorganisasjon 2012-2016

  30.09.2016 | admin

  Arbeidet med ny felles arkitektorganisasjon ble avsluttet i 2016, etter at beslutningsgrunnlaget ikke fikk tilstrekkelig oppslutning i OAF OG BAF. Saken kom derfor ikke til avstemning i NLAs årsmøte 2016.

  Avslutningsrapport fra styringsgruppen (SG) for Ny, felles organisasjon (tidl. Norges Arkitekter) publisert 30.09.2016

  Hovedformålet med denne rapporten er å samle erfaringene fra en fire år lang prosess for å danne en «Ny, felles organisasjon» for alle norske arkitekter og møbeldesignere. Organisasjonen skulle i utgangspunktet være en sammenslutning av dagens AFAG, NAL, NIL og NLA. Dokumentet er en kortfattet, konstruktiv rapport som redegjør for positive og negative sider ved milepælene i prosessen, samt forslag til hva som kunne vært gjort annerledes. Styringsgruppen håper denne rapporten kan brukes for å forenkle prosessen, om en liknende sak skulle komme opp en gang i fremtiden.

  Lenke til avslutningsrapporten
  Lenke til dokumentasjon av publisert informasjon (251 sider 17,5 MB)
  Lenke til møtereferater fra styringsgruppemøter og andre viktige møter (157 sider 9,8 MB)

  ______________________________________________________________________

  Etter vedtaket på årsmøtet i Oslo 29. mars 2014 gikk NLA ut av prosessen om å etablere Norges Arkitekter. I september 2014 vedtok AFAG å forlate prosjektet. NLA ble igjen invitert til samarbeid med NAL og NIL (17.9.14). NLAs arbeidsgruppe for å modernisere organisasjonen ble etablert i august 2014 og leverte sin rapport i oktober. 

  «Arbeidsgruppen for veien videre for NLA», nedsatt etter årsmøtet 2014, utarbeidet til oktober 2014 moderniseringsrapporten NLA i fremtiden

  NLA i Fremtiden

  ______________________________________________________________________

  Les beslutningsgrunnlaget for ny, felles organisasjon
  Beslutningsgrunnlaget

  ______________________________________________________________________

  NLA ÅRSMØTE 18. APRIL 2015 - BERGEN

  Om årsmøtet 2015 får til behandling saken om en ny felles arkitektorganisasjon, vil avhenge av NLAs kontaktutvalgsmøte 30.1.2015. Sakliste for NLAs årsmøte vil bli lagt ut her

  ______________________________________________________________________________

  NLA KONTAKTUTVALGSMØTE 30. JANUAR 2015
  Møtet holdes i Arkitektenes hus, OAF-salen, Josefines gate 34, Oslo, kl. 14.00-18.00.


  Representanter fra alle lokalavdelingene er innkalt. Styret har oppfordret alle medlemmer til å kontakte sin representant, og si sin mening om saken (epost 12.12.14). Beslutningsgrunnlaget som skal beskrive ny felles organisasjon vil tidligst foreligge medio mars, ved utsendelse av årsmøtesakene.

  - Invitasjon til KU-møtet
  - Presentasjon av NAL pr 10.12.14
  - Presentasjon av NIL pr 10.12.14
  - Presentasjon av NLA pr 10.12.14
  - Felles arenaer og faglig utvikling_NAL fagavdeling 10.12.14

  NLA Oslo/Akershus Tobias Lahn
    Annabel Danson
    Johanne Boegh Slemming
    Helle Lind Storvik
    Konstantin Valev
  NLA Østfold Cristina Barrabès
    Karsten Jørgensen
    Valborg Leivestad
  NLA Hedmark/Oppland Randi Engan
    Oddny Gudmundsdottir
    Åse Gudrun Bryhni
  NLA Buskerud Frøy Walberg Sandness
  NLA Vestfold Morten Klokkersveen
  NLA Telemark Nina Bergitte Bentzen
  NLA Agder Kristin Johansen Fløystad
    Svanur Larusson
    Hanne Alnæs
    Stasa Josilovic
  NLA Rogaland Kine Marie Krogh Olesen
    Gina Skjørestad
    Hege Tjoflåt Borsheim
    Gunn Helen Hansen
    Silje S Kjosavik
  NLA Hordaland Sissel Eide
    Mads Engh Juel
    Gunnar Rise
  NLA Sogn og Fjordane Anne M Tibballs
  NLA Møre og Romsdal Mari Klauseth Hagen
  NLA Trøndelag Thomas Jenssen
  NLA Nordland Åsfrid Fagervik
  NLA Troms Ann-Kjersti Johnsen
  NLA Finnmark Anita Veiseth

  _______________________________________________________________________________

  STYRINGSGRUPPEN -  PRESIDENT OG ADM LEDER FOR ORGANISASJONENE
  Styringsgruppen har fått ansvar for å drive arbeidet framover og beskrive en ny felles arkitektorganisasjon.

  På agenda for 1. felles møte i den nye styringsgruppen, 19.12.14 står
  - Godkjenning av oppsummering fra samhandlingsmøte 10. desember
  - Prosessen videre – mandat/arbeidsfordeling
  - Navn/profil - ekstern hjelp
  - Økonomi - budsjett/regnskap
  - Formidling til medlemmer - felles kommunikasjonsgruppe
  - Fremdrift

  Status for samarbeidsmøtene og fremdriften vil bli publisert løpende i Arkitektnytt.
  _______________________________________________________________________________

  FELLES MØTE MED STYRENE I NAL, NIL OG NLA 10.12.2014

  Last ned Oppsummeringen fra samhandlingsmøtet den 10.12.14

  Styrene i NAL, NIL og NLA ble på samhandlingsmøte 10. desember enige om å fortsette et forpliktende samarbeid med mål om å etablere en ny felles arkitektorganisasjon.

  Målsettingen videre er å utarbeide et omforent beslutningsunderlag som legges frem for de respektive årsmøter til behandling april/mai 2015, forutsatt at de respektive organisasjoners arbeidsutvalg/referansegrupper og kontaktutvalg stiller seg bak prosessen. Møtet vektla viktige prinsipper som likeverd og representativitet. 

  Det skal arbeides videre med viktige tema som bl.a. navn/profil/identitet og økonomi/ressursbruk for den nye organisasjonen. Det vil bli publisert en oppsummering av de viktigste temaene som ble drøftet i møtet.

  Det ble også foreslått at styringsgruppen utvides med en representant fra hver organisasjon, slik at denne består av seks representanter. Gruppen gis mandat til å utarbeide forslag til et klart og tydelig beslutningsunderlag. 

  Det skal fokuseres på en god prosess med solid forankring hos tillitsvalgte, og felles kommunikasjon ut til medlemmene. Samarbeidet formaliseres gjennom en signert intensjonsavtale før jul.

  Kim Skaara, NAL // Siv Senneset, NIL // Aase M. Hørsdal, NLA
  Bilde 2 kopi
  Foto: Øyvind Sørbrøden
  ____________________________________________________________________________________

  MEDLEMSHØRING BLANT MEDLEMMENE I NAL, NIL OG NLA

  Den 14.10.2014 ble det sendt ut medlemshøring, med spørsmål om medlemmene ønsker å samle arkitektprofesjonene i en mulig ny interesseorganisasjon som omfatter arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Høringen gikk både til ordinære medlemmer og studentmedlemmer.
  Av NLAs ca 730 medlemmer svarte 379 på høringen. Av disse svarte 46% JA, 26% NEI og 28% VET IKKE. Av de 379 var 170 fra NLA Oslo/Akershus.
  ____________________________________________________________________________________

  NLAs ÅRSMØTE 2014 OG ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPEN FOR Å MODERNISERE NLA
  Last ned arbeidsgruppens rapport «NLA i framtiden - prosess/mandat/tidshorisont/mulige scenarier»

  Styret i NLA etablerte i juni en arbeidsgruppe som skulle se på videre organisering og modernisering av NLA. Arbeidsgruppens medlemmer er Jenny B. Osuldsen, leder, Kirsti Mørch, Ellen Husaas, Karsten Jørgensen, Sjur Frimann Hjeltnes, Kjersti V. Håbjørg, sekretær og representant fra styret.

  Jenny-Osuldsen  

  Arbeidsgruppen ønsker at arbeidet skal skje i en så åpen atmosfære som mulig. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill og synspunkter til styret.

   


  Jenny Osuldsen har ledet arbeidsgruppen som skal modernisere NLA.
  Foto: Snøhetta

  Med utgangspunkt i vedtak og synspunkt som kom fram på årsmøtet i NLA 2014, er det behov for å belyse modeller for videreføring av NLA som faglig møteplass for landskapsarkitekter. Dette er basert på tre kjernepunkter fra årsmøtereferatet:
  1.  Et flertall av medlemmene ønsker IKKE tvungen fagforeningstilknytning
  2.  Medlemmene ønsker tverrfaglighet og sterkt tverrfaglig samarbeid
  3.  NLA skal fortsatt være et samlende, faglig møtested og nettverk for landskapsarkitekter
  Arbeidsgruppen har fått mandat til å utrede aktuelle modeller som ivaretar årsmøtets ønsker.
  Første møte i utvalget ble holdt den 13.8.14 i Snøhettas lokaler i Oslo.

  Stikkord om utfordringer og muligheter NLA står ovenfor:
  - modernisering - attraktivitet - egen identitet - dugnad - kjernevirksomhet - faglig nettverk
  - Det synes som det er to ulike veier å gå: NLA alene og NLA inn under en paraplyorganisasjon.

  Arbeidsgruppen leverte sin rapport til styret 13.10.2014, denne ble videresendt alle medlemmer 16.10.

  ____________________________________________________________________________________

  De to rapportene fra ARBEIDSGRUPPE 1 og 2 fra før Afag gikk ut høsten 2014

  Det er gjort en del grunnarbeid her som det kan bygges videre på, spesielt fra Arbeidsgruppe 2:

  Arbeidsgruppe 1 - om fagideell satsing
  Arbeidsgruppe 2 - om organisering og økonomi
  Følgebrev fra Afag med avsluttende kommentar til delrapport 2

  ____________________________________________________________________________________

  Intensjonsavtalen mellom NLA, NIL og NAL om ny organisasjon

   

   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape