Du er her: Forsiden Prosjekter Skjarvelandet - rassikring

Rassikring av Skjarvelandet - Havøysundveien fv 889


Havøysundveien har status som Nasjonal turistveg. En strekning på 3,8 km langs Skjarvelandet skulle rassikres samtidig som veistandarden skulle oppgraderes. Det var et krav at skredsikringen skulle ha høy arkitektonisk kvalitet og at stedets landskapskvaliteter og kjøreopplevelse skulle ivaretas.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Måsøy, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region Nord og Turistvegseksjonen
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2009-2013
Areal/Størrelse: 3,8 km
Kostnad inkl mva: 82 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Jørn Nilsen, Statens vegvesen Region Nord, og Grete Kongshaug, Statens vegvesen Turistvegseksjonen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Inge Dahlman MNLA, Landskapsfabrikken AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inge Dahlman MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult (vegplanlegging), Sweco Norge (voller, murer)
Entreprenør: Odd Mathisen AS

For å sikre den skredutsatte strekningen mot blant annet store snøskred, er veien flyttet ut på fylling i sjøen i stedet for å gjøre inngrep i den sårbare fjellsiden. Rassikringen består av tre store fangvoller på tilsammen 950 m og flere lave voller som følger veien. På veistrekningen er det behov for en rekke mindre rassikringstiltak. For å unngå mange enkelttiltak og utflytende brede grøfter er det etablert sammenhengende lave voller med høyde på 1,4 m langs veien.

Fangvollene og veiens kurvatur er knyttet sammen til en helhet. Dette gir både en god rassikring og en fin dynamisk kjøreopplevelse. Anlegget er kun utformet med løsmasser. Veianlegget og voller er presist formet som store skulpturelle landskapselementer som inngår som en del av landskapsbildet.

Alle fyllingsskråninger gjenspeiler skrånings­vinkelen i landskapet og den nye veien og fangvollene følger landskapet i et buktende forløp langs fjorden. Samtidig er veien og toppen på vollene horisontale som havflaten. Dette gir en ro til veganlegget som grunnlag for en god kjøre- og landskapsopplevelse.

Det var en stor utfordring i prosjektet å finne og plassere et stort nok massetak for uttak av ca. 300 000 m3 stein som prosjektet trengte. Dette ble løst ved å sprenge ned Skjarvodden og forme odden til en ny terrengform etter uttaket av steinmassene. Løsningen ville vært uakseptabel hvis massetaket ikke framsto som en naturlig del av landskapet i etterkant.

Foto:Fangvollene og veganlegget følger helningsvinkelen i landskapet. Foto: Inge Dahlman (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape