Du er her: Forsiden Prosjekter Sentrumsutvikling og infrastruktur, Fredrikstad

Sentrumsutvikling og infrastruktur, Fredrikstad


Fredrikstads befolkning vokser, veiene og gatene i og utenfor sentrum er fulle av kjøretøy. Planen viser hvordan byen kan utvikles på en bærekraftig måte, slik at sentrum blir mer attraktivt og transportalternativene bedre.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Fredrikstad
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Fredrikstad, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Fredrikstad kommune v/ Trine Huitfeldt Nygaard
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: 750 000 m2
Prosjektansvarlig: Pål Stabell
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Cristina Barrabès MNLA
Arkitekt: Griff Arkitektur AS

Sentrumsplanen vil gi synergieffekt mellom ønsket byutvikling, og god tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende. Personbiler og varetransport ledes til en sentrumsringvei og blir mer effektiv, uten å være en kilde til støy og luftforurensing i sentrum.

Prosessen har krevd bred faglig og politisk forankring. Utgangspunktet var to alternative planer, som prioriterte henholdsvis kjøretøy eller myke trafikanter. Alternativene ble evaluert, og det beste plukket fra begge. Slik ble den endelige løsningen akseptabel, med tanke på framkommelighet for forskjellige typer reisemidler. En annen viktig faktor er et attraktivt og levende Fredrikstad, hvor sentrumshandel kan konkurrere med kjøpesentre i Sverige. Samtidig skal løsningen i størst mulig grad gi konkurransefortrinn til de myke trafikantene og de som reiser kollektivt.

Den tverrfaglige konsulentgruppen med landskapsarkitekter, ingeniører og bygningsarkitekter har jobbet tett sammen i hele prosessen.

Foto:Griff Arkitektur AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape