Du er her: Forsiden Prosjekter Harstadpakken - Rv. 83 gjennom Harstad

Harstadpakken - Rv. 83 gjennom Harstad


Harstadpakken er et omfattende infrastrukturprosjekt. Eksisterende Rv. 83 gjennom Harstad skal oppgraderes og suppleres med ny avlastningstunnel og nye kryssløsninger, samt nye gang- og sykkelvegforbindelser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Harstad, Troms
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen, Region nord
Byggeår/Ferdigstilt: 2015-
Prosjektperiode: 2013-
Areal/Størrelse: Ca. 5 km vegstrekning, samt sykkelveg med fortau og sidearealer
Kostnad inkl mva: Totalramme: 1550 mill. kr
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Rakel Fredriksen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rakel Fredriksen, Elisabeth Pettersen og Jeanette Austad (alle MNLA)
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (veg, VA, konstruksjon, anleggselektro, støy), EFLA Rådgivende ing. (elektro) RIE, Aas-Jakobsen (konstruksjon) RIB, Multiconsult (geoteknikk)
Prosjektgruppe: Statens vegvesen, Asplan Viaks samferdselsgruppe, Aas-Jakobsen, EFLA

Prosjektet skal bidra til at vegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, bedre miljø, utviklingsmuligheter for sentrum og bedre vilkårene for gående, syklende og kollektivtransporten.

Dette er et stort prosjekt for en liten by i vekst. God tilpasning til eksisterende bylandskap er et sentralt fokus for landskapsarbeidene i prosjektet. Landskapsarkitektenes viktigste oppgave har vært å «sy» prosjektet inn i byen, og bevare og forsterke viktige forbindelser og kvaliteter. Utforming av sidearealene supplerer byens grønne struktur, bidrar til å dempe trafikkstøy, forsterker siktlinjer, samt gir visuell skjerming. Utvalgte punkter er gitt høyere kvalitet på materialbruk, møblering og belysning. Fotgjengerundergangen på Sama er eksempel på et sted som gir en meropplevelse på vegen.

Prosjektet er basert på «Formingsveilederen for Harstadpakken», utarbeidet av landskapsarkitektavdelingen i Statens vegvesen.

 

Foto:Illustrasjoner: Asplan Viak AS, Tromsø (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape