Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2013 Nansenparken - Årets grønne park 2013

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Bjørbekk & Lindheim

Årets grønne park 2013: Nansenparken

16.10.2013 | MV

Årets grønne park utpekes av NAML - Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører. I 2013 er det 25 år siden opprettelse av prisen. Landskapsarkitekt for Nansenparken på Fornebulandet i Bærum er Bjørbekk & Lindheim.

Nansenparken er et turområde og et møtested med festplass, vannspeil, grønne lunger og gangstier som alle leder til sjøen. Øverst i parken ligger det gamle flytårnet fra 1939, et landemerke på Fornebulandet og en påminner om områdets historie. Hele parken dekker 200 dekar.

Prisen ble innstiftet for første gang og delt ut i 1989. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:
a) At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
b) At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
c) At parken er tilgjengelig for allmennheten

NAMLs begrunnelse
Nansenparken på Snarøya vil bli et viktig rekreasjonsområde i nærmiljøet som etablerer seg i det gamle Fornebuområdet. Utformingen av et så stort parkområde er sjelden vare i dag hvor grøntområder i urbane strøk oftest begrenses til smale korridorer og ubebyggbare arealer. Det landskapsmessige er ganske overveldende – et stort og tydelig grep. Med sin beliggenhet ved Oslofjorden er Nansenparken allerede et trekkplaster for nærliggende deler av Bærum og Oslo sydvest. Etter hvert vil den kunne bli et regionalt utfartsområde. Parken utmerker seg ved at den er etablert på deler av et gammelt trafikkområde for luftfart med til dels store forurensninger i grunnen.

Blågrønt prosjekt
Ivaretagelse av overflatevann gjennom åpne bekkeløp og utprøvingen av nye rensemetoder er innovativ og spennende – slik sett er Nansenparken i stor grad et «blågrønt» prosjekt.De ganske karrige og tørre jordbunnsforholdene innbyr til bruk av robuste trær og busker. Beplantningen har vært gjenstand for oppmerksomhet og til dels kritikk på bakgrunn av naturforvalteres ønske om bruk av stedegne planteslag. Komiteen vil hevde at denne parkens forhistorie også må avspeiles gjennom en urbanisert form og uttrykk - også i plantevalget.

Etableringen av Nansenparken har skjedd i et ganske unikt samarbeid mellom Statsbygg og Oslo kommune og med Bærum kommune som reguleringsmyndighet. Landskapsarkitekter har vært Bjørbekk & Lindheim, Oslo med rådgivere Atelier Dreiseitl Vann, Norconsult Anlegg og Gaia Oslo Miljø. Utførende anleggsgartnerfirma har vært Steen & Lund AS, Drammen. Anlegget er overført til OBOS, som har ansvaret for skjøtsel og vedlikehold.

Skjøtsel og drift
Utnevnelsen av Årets grønne park tar i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift. Den er også ment som en honnør og påskjønnelse til mannskapet som har det daglige ansvaret for drift av parken. Et tett og målrettet vedlikehold gjør at parken fremstår velstelt og innbydende.

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet.

Kilde: Byggeindustrien, bygg.no
Les mer om Nansenparken i NLAs prosjektdatabase 

Foto: Bjørbekk & Lindheim

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape