Du er her: Forsiden Fag Fagområder
Finn din landskapsarkitekt

Arkitekturpolitikk

18.01.2016 | MV

Regjeringens politikk og div dokumenter 2017 om stedsutvikling. www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/ Norsk Form har arbeidet med Status.nå 2012/13 Les rapporten Status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk som web-pdf (48 s.) Last ned Regjeringens handlingsprogram Arkitektur.nå fra 2009 som pdf (112 sider 6.4 MB) Statens vegvesen arrangerte Ar...

BIM for landskapsarkitektur

13.11.2011 | MH

En gruppe landskapsarkitekter utgjør arbeidsgruppe for BIM (Building Information Modelling) og landskapsarkitektur.

Bokanmeldelser

15.12.2015

Anmeldelser av bøker om landskapsarkitektur.

Blågrønne byer - Bgb

24.10.2011

Organisasjonen er stiftet 24.10.2011.

Byrom - uterom - bylivssenteret

12.06.2017 | MV

Kommunen som endringsagent - fagseminar 20. mai 2017Følg lenke for nedlasting av foredrag og strømming av arrangementet Artikkel om byrom og stedsutvikling hos KMD, januar 2017

Bytrær - gatetrær

13.06.2017

Bytrær står i tøffe omgivelser hvor det ofte er dårlig tilgang på vann og luft til røttene, og det er lite jord. Salting av gater og snøsmelteanlegg, som gir unaturlige temperaturvariasjoner, gir også vanskelige vekstforhold for trærne.

Bærekraftig tettsteds- og byutvikling

20.04.2017 | MV

Temaet omfatter bærekraftig arkitektur og bygg

Bærekraftig landskapsarkitektur og økologi

17.09.2018 | admin

Artikler om bærekraftig landskapsarkitektur og økologi.

Grønne tak

18.01.2016 | admin

Lenker til grønne tak.

Naturmangfoldloven med forskrifter

22.12.2016 | MV

En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap. Naturmangfoldloven er sidestilt med Plan- og bygningsloven.

Jord

22.06.2015 | MV

"Jord er blant våre viktigste naturressurser på grunn av sin strategiske plassering og dens dynamiske, fysiske, kjemiske og biologiske funksjoner. Selv om det begrepet jord er vel etablert, er definisjonene varierende, alt etter perspektiv og bruksområde. I geografifaget defineres jord som alt løsmateriale oppå det faste fjellet. Begrepet jordsmonn er synonymt med jord, men brukes ofte om bare det øvre, biologisk aktive laget av jorda." (Wikipedia.no)

Kreditering av landskapsarkitekter - Sjekkliste

26.06.2008 | Magnus Greni MNLA

Fokus på estetikk og bevissthet til nærområder, grønnstruktur, parker, utemiljø og design har i de siste årene økt kraftig! Aviser og tidsskrifter utnytter dette engasjementet og bruker mer spalteplass på området enn noen gang tidligere.

Landskapskonvensjonen

04.02.2016

Norge ratifiserte Den europeiske landskapskonvensjonen 23. oktober 2001 som det aller første landet i Europa. Etter at ti land hadde ratifisert, trådte konvensjonen i kraft 1. mars 2004.

Omsorgsboliger

16.03.2011 | admin

Artikler om omsorgsboliger. Antall: 3

Rehabilitering - restaurering - fredning

19.08.2013

Rapporter om rehabilitering, restaurering og fredning av landskapsanlegg

Samferdsel - transport - vei - sykkel

15.05.2013

Statens vegvesen utgir en rekke rapporter om samferdsel og transportplanlegging.

Tilskuddsordninger

13.05.2015

UDs tillskuddsordning Statens kunstnerstipend Jakten på Sareptas krukke - oversikt over diverse tilskuddsordninger. Forfatter Ellinor Aas. Teksten har stått i Arkitektnytt 1-2015, s. 22-23. Pdf i A3 - Pdf 2 sider i A4 Internasjonale fond og stipender: ICOMOS nyhetsbrev om Raymond Lemaire Fund for unge forgivere (21-30 år)

Universell utforming

20.04.2017 | admin

Husbankens handlingsplan 2017-2021 for Universell utforming UU sluttrapport: «Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler». Prosjektansvar, organisering og midlar: Miljøverndepartementet Deltakarar: 88 kommunar og 17 fylke Last ned rapporten som pdf (11.5 MB)   Frokostseminar om veifinning 15. januar 2015 p&...

Vann og lokal overvannsdisponering

03.05.2017

Artikler om vann og lokal overvannsdisponering (LOD) i landskapsanlegg, som følge av klimaendringer.

Vassdragsutbygging: På terskelen til den «levende natur»

18.05.2011

Den norske landskapsarkitekten Knut Ove Hillestad var ansatt ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, NVE, i årene 1963-1991. I denne perioden ledet han utformingen av landskap etter vassdragsutbygging.

Vegetasjonsbruk - bærekraft

12.06.2013

Utviklingen de siste ti-årene har vist at en del arter plantet i hager og grøntanlegg, sprer seg i uønsket grad i deler av landet. Det er utarbeidet et veiledningshefte, "Bransjestandard om invaderende fremmede planter 2011" som kan lastes ned her.

Wildcard - en ordning for unge landskapsarkitekter og arkitekter

10.01.2012

Betegnelsen Wildcard brukes om kontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Disse kontorene omfatter underskogen av bedrifter som enda ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet.

Normer og Standarder

18.01.2016

Utearealnormen fra Plan- og bygningsetaten: Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i Indre Oslo (pfd). Standard Norge starter i febryuar 2016 opp arbeidet med å revidere NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking.Se Oversikt over gjeldende standarder i NS 4400-serien

Temporære byrom

06.02.2014 | MV

Med byenes rivende utvikling blir det av og til stående en ledig plass eller lomme i kortere eller lengre perioder - som innvånerne vet å ta i bruk. Temporære byrom er byrom som ikke er faste og uflyttelige installasjoner, men som defineres av bybefolkningens bruk.

Stein og belegg

29.10.2018

"Naturstein som brukes i utendørs anlegg" av Egil Gabrielsen, Oslo 1964

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape